Get Social With Us
Uus-Kõrve elamurajoon | Ehitusinfo
20261
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20261,hazel-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_with_bg_image,content_with_no_min_height,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Üldine ehitusinfo

Korrektse väljanägemisega asumi väljakujunemiseks on arendaja koostöös arhitektidega välja töötanud hoonestusreeglid, eesmärgiga saavutada tänavapildis mõlemal pool teed stiililiselt sarnased hooned, jagades elamurajooni projekteeritavate hoonete arhitektuuri järgi tsoonideks.

 

Eramuid ja ridamaju seob ühtseks tervikuks katuste lahendus (puuduvad räästad ja tuulekastid) ja värvilahendus. Hooned kruntidel paigutatakse kohustuslikult tänavate poolsetele ehitusjoontele, mille tulemusena moodustuvad ühtsed kumerad hoonestusread, mis on kogu planeeringu kontseptsiooni omapäraks. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema hoone põhimahust vähemalt üks sein. Varikatused, trepid ja muud väiksemad mahud võivad ulatuda väiksemas mahus üle kohustusliku ehitusjoone tänava poole. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 põhihoone ja 1 abihoone. Abihoone peab olema ühekorruseline. Lubatud madalaim tulepüsivusklass üksikelamutel ja paaris- ning ridaelamutel on TP 3;

 

Piirete kõrgus ei tohi ületada 1.2 meetrit, ning tänavapoolsed piirded peavad olema läbipaistvad. Külgmiste piiretena võib kasutada võrkaia lahendusi koos hekkide mahuga. Jalg- ja sõiduväravate kujunduses võib kasutada müürifragmente vastavalt ehitusprojektis esitatud lahendusele.

 

Krundid peavad olema haljastatud ja heakorrastatud.

Eramute ehitusõigus ja arhitektuurinõuded

Eramute tsooni iseloomustab 0 – 10º kaldkatustega mahtude omavaheline kombinatoorika, kusjuures madalamate osade räästa kõrguseks soklist on 3,2 meetrit. Lubatud on püstitada kuni 2-korruselisi hooneid. Kruntide maksimaalne hoonetealune pindala on 250 – 300 m² (vastavalt krundi suurusele). Mahtudele võib lisada varimüüre, varjualuseid ja katuseterasse. Hoonete vaadete kõik jooned ja plaanide välisperimeetri jooned peavad olema sirged ja omavahel täisnurksed. Ühekorruseliste elamute maksimaalne kõrgus võib olla kuni 6 m ning kahekorruseliste elamute maksimaalne kõrgus kuni 8,5 m. Hoonete välisseinte viimistluseks on kas betoon, krohv või värvitud silikaatkiviladu. Hoone on viimistletud põhiliselt ühe materjaliga ja ühe värviga. Akende vahel võib kasutada puitu. Lubatud toonid valgest hallini ning heledad pastelsed toonid.

 

Garaažide arv elamu mahus on vaba – katusealused või suletud seintega. Parkimine lahendada asendiplaanil krundi piires. Parkimine on lubatud vastavalt liikluseeskirjale tänava-alal, kui ei takistata liiklust ja ei blokeerita kruntidele juurdepääsusid.

 

Hetkel kehtiva detailplaneeringu muudatuse läbi suurenevad kinnistute E17-E22 pindalad. Küsi lisainfot maaklerilt!

Paarismajade ehitusõigus ja arhitektuurinõuded

Detailplaneeringus välja toodud üksikelamute kinnistute (pos 56-62) sihtotstarvet muudeti novembris 2019 väljastatud projekteerimistingimustega. Nimetatud kruntidele kehtivad paariselamute ehitusõigused.

 

Vastavalt projekteerimistingimustele on võimalik ehitada neile kruntidele kaksikelamu ja abihoone. Paariselamutel lubatud kuni 2 korrust, abihooned lubatud 1-korruselistena (lisaks lubatud elamul keldrikorrus).

 

Detailplaneeringule vastavalt on kohustuslik ehitusjoon põhihoonele määratud 10 m kaugusele Kõrve tn poolsetest krundi piiridest. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema vähemalt kaksikelamu ühe boksi domineeriv maht. Käänu tn poolsetest krundi piiridest on hoonestusala kaugus min 5 m. Kruntide hoonestusala laiendatakse projekteerimistingimustega läänepoolsetest piiridest 4 m kaugusele. Abihoonet võib ehitada krundipiirile lähemale (va tänavapoolne krundipiir) kui 4 m kui on olemas naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek ja täidetud on tuleohutusnõuded. Ehitusõigusega määratud hooned peavad paiknema projekteerimistingimustes toodud krundi hoonestusalas.

 

Abihoone võib paikneda kohustuslikul ehitusjoonel või sellest tagapool. Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga mitteehitusloa kohustuslikud hooned (mängumaja, kasvuhoone jne) võivad paikneda ka väljaspool hoonestusala, aga krundi kohustuslikust ehitusjoonest tagapool. Mitteehitusloa kohustuslike hoonete paigutamisel tuleb arvestada kõigi ehitusala reguleerivate normdokumentidega. Igale krundile on lubatud detailplaneeringus toodud ehitusõigusega määratud hoonetele lisaks rajada kuni kaks alla 20 m² ehitisealuse pinnaga abihoonet.

 

Projekteerimistingimused 1911802/07094 on välja toodud täies määras eraldi manusena ning asuvad detailplaneeringu seletuskirja kõrval.

Ridaelamute ehitusõigus ja arhitektuurinõuded

Detailplaneeringus välja toodud korruselamute kvartalis (pos 42,43,45,46-50) on võimalik ehitada ridaelamu tüüpi hooneid. Ehitusõigus täpsustatakse projekteerimistingimustega. Täpsem info konsultantidelt.

Kommunikatsioonid

Kõigi elamukruntide piirile ehitatakse liitumispunkt elektrivõrguga, müügihinnas sisaldub  elektriliitumine võimsusega 3 x 6 amprit. Piirkonda rajatakse tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivõrk – igal elamukrundil on liitumispunktid Tartu Veevärk ASga (sisaldub hinnas).

Sadevee ärajuhtimiseks on teede ja kruntide piirile rajatud eesvooluna toimiv avatud kraavitus.

Tänavad asfalteeritakse ja rajatakse jalgteed. Kõigile tänavatele on planeeritud tänavavalgustus.

Elamupiirkonda rajatakse sidevõrk (valguskaabel) kõigile kruntidele.

Põhijoonis